Cardinal Theme

فرايند خروج از كشور مشمولین

فرايند خروج از كشور مشمولین

فرايند خروج از كشور مشمولین

فرايند خروج از كشور مشمولین

فرايند خروج از كشور مشمولین دارای معافیت تحصیلی

ثبت درخواست دانشجو ی مذکرمشمول در سامانه آموزشي گلستان

بررسي درخواست دانشجو توسط دانشكده مربوطه

تاييد درخواست دانشجو در دانشكده

ثبت درخواست دانشجو با کد سخا و شماره ملی در سامانه وظيفه عمومي و دريافت شماره پيگيري

تاييد درخواست دانشجو

مراجعه دانشجو به اداره پذیرش و نظام وظيفه (دانشگاه اتاق 517 طبقه پنجم)

افتتاح حساب در بانك قوامين توسط شخص دانشجو

پيگيري و ادامه فرايند از طريق سامانه وظيفه عمومي

اداره پذیرش و نظام وظیفه

بهمن 1395