امور کلاس ها (نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401)

تاریخ روز دانشکده گروه آموزشی نام درس نام استاد بازه زمانی وضعیت درس
1402/03/17 چهارشنبه علوم انسانی ارشد مدیریت -وکارشناسی مدیریت کلیه کلاس ها آقای اخوان انوری 10-15 تشکیل نمی شود
1402/03/20 شنبه هنرو معماری ارتباط تصویری -نقاشی کلیه کلاس ها خانم عادل 8-12 تشکیل نمی شود