امور کلاس ها (نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402)

تاریخ روز دانشکده گروه آموزشی نام درس نام استاد بازه زمانی وضعیت درس
1402/09/05 یک شنبه فنی و مهندسی کامپیوتر کلیه کلاس ها آقای حسنی 8-19 تشکیل نمی شود
1402/09/05 یک شنبه حقوق حقوق کلیه کلاس ها آقای بهرامپوری 13-19 تشکیل نمی شود