اطلا عیه مهم درخصوص رفع نقص مدارک ثبت نامی (معافیت تحصیلی و ...)

رفع نقص مدارک ثبت نامی

http://usc.ac.ir/files/1611550588802.pdf