نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400

نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400

http://education.usc.ac.ir/files/1626077013607.pdf