Cardinal Theme

شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری

شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشگاه علم وفرهنگ

مقدمه : به استناد ماده 13 آیین نامه های دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه775 مورخ 8/8/89 ، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ارزیابی جامع دکتری در سطح گروههای آموزشی و دانشکده ها، "شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشگاه علم وفرهنگ" به شرح زیر تدوین می گردد.

ماده 1: اهداف

  1. کسب اطمینان از توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشجو
  2. احراز توانایی تجزیه و تحلیل مسائل تخصصی با رویکرد علمی
  3. احراز برخورداری از قوه خلاقیت و نوآوری

ماده 2:شرایط و زمان ارزیابی جامع

 2-1. هر دانشجو که کلیه واحدهای درسی خود را طبق ماده 5 آیین نامه دکتری مصوب جلسه 775 مورخ 8/8/89 شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمراتش از 16 کمتر نباشد می تواند با احراز شرایط زیر در ارزیابی جامع شرکت کند.

شرایط شرکت در ارزیابی جامع دکتری:

الف) اتمام مرحله آموزشی و اعلام کلیه نمرات دروس قید شده در سر فصل آموزشی دوره

ب) احراز شرایط مربوط به زبان خارجی بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) داشتن سنوات مجاز برای تحصیل یا اخذ سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه

د) ثبت نام ارزیابی جامع در موعد مقرر

2-2  دانشجو در صورت عدم آمادگی می تواند با قبول مسئولیت کلیه تبعات احتمالی، درخواست تمدید مهلت شرکت در ارزیابی جامع را ضمن ذکر دلایل و تایید استاد یا اساتید راهنما حداقل دو ماه قبل از برگزاری آزمون به مدیر گروه آموزشی ارائه کند. درصورت پذیرش مراتب توسط شورای گروه آموزشی و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، ارزیابی جامع دانشجو حداکثر یک نوبت به تعویق می افتد.

2-3  بنا به پیشنهاد شورای گروه، تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ارزیابی جامع برای  دانشجویان یک رشته / گرایش، حداکثر دو نوبت در سال(نوبت اول حداکثر تا پایان خرداد و نوبت دوم حداکثر تا پایان آذر ماه) برگزارمی شود.

ماده 3: چگونگی و محتوای ارزیابی جامع

الف) بخش کتبی

3-1- برگزاری بخش کتبی به منظور ارزیابی جامع برای تمام گروه ها(به جز حائزین شرایط ماده 4 این آیین نامه) الزامی است.

3-2- بخش کتبی ارزیابی شامل سئوالات مرتبط با حداکثر3 درس اصلی دوره است که توسط مدرسین همان دروس طرح و تصحیح می گردد. این دروس باید به تصویب شورای گروه آموزشی برسد.

3-3 مواد درسی بخش کتبی باید یک نیمسال قبل از برگزاری ارزیابی، توسط مدیر گروه آموزشی به صورت مکتوب و به نحو مقتضی به اطلاع دانشجو برسد، دانشجو نیز موظف است در این خصوص و تاریخ دقیق ارزیابی جامع از گروه آموزشی اطلاعات لازم را کسب کند.

3-4 بخش کتبی ارزیابی حداکثر در دوروزکاری متوالی برگزار می شود. نتایج این بخش باید پس از اعلام اساتید مربوط، به طور محرمانه و حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از برگزاری آن توسط مدیر گروه آموزشی، از طریق معاون آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام گردد.

ب) بخش شفاهی

3-5 برگزاری بخش شفاهی علاوه بربخش کتبی به منظور ارزیابی جامع برای همه یا برخی از دانشجویان به پیشنهاد شورای آموزشی هرگروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل اجراست. در این صورت سهم بخش شفاهی در نمره نهایی 30% می باشد.

3-6 بخش شفاهی ارزیابی شامل سئوالات مرتبط با حداکثر3 درس اصلی دوره است که می تواند با دروس بخش کتبی یکسان باشد. این دروس براساس پیشنهاد اساتید راهنمای دانشجویان شرکت کننده در ارزیابی جامع، تایید شورای آموزشی گروه تعیین و توسط مدیر گروه مربوط اعلام می شود.

3-7 درصورت برگزاری امتحان شفاهی کمیته های ارزیابی کننده به شرح ذیل تشکیل می شود:

1- مدیر گروه آموزشی به عنوان رییس کمیته

2- استاد یا اساتید راهنمای رساله دانشجو

3- حداقل یک نفر از اعضای هیات علمی گروه آموزشی یا گروههای آموزشی مرتبط به غیر ازاستاد یا اساتید راهنما به پیشنهاد شورای گروه و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

4- یک نفرعضو هیات علمی از دانشگاه یا خارج از دانشگاه با انتخاب شورای گروه و تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

5- یک نفرعضو هیات علمی دانشگاه به عنوان نماینده اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تبصره 1: حضوررییس کمیته ، استاد راهنما و نماینده اداره کل تحصیلات تکمیلی در جلسه الزامی است.

تبصره2: اعضای کمیته باید حداقل مرتبه استادیاری داشته باشند.

3-8  درصورت نیاز به برگزاری بخش شفاهی، زمان آن حداکثر یک ماه پس از بخش کتبی همان نوبت خواهد بود.

3-9  صورتجلسه مربوط به نتایج بخش شفاهی ارزیابی جامع که  به امضای  کلیه اعضای حاضر در کمیته ارزیابی جامع می رسد باید توسط مدیر گروه و از طریق معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ برگزاری ارزیابی به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه گردد.

3-10 نتیجه نهایی ارزیابی جامع( شامل بخش کتبی و شفاهی) حداکثر تا قبل از شروع نیمسال جدید، توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  اعلام می شود.

3-11 دانشجو می تواند اعتراض خود را به نتیجه ارزیابی جامع حداکثر پس از گذشت یک هفته از اعلام نتیجه نهایی ارزیابی جامع به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تسلیم نماید. بدیهی است معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با توجه به نظر اساتید دروس مورد ارزیابی و یا کمیته ارزیابی کننده ، مسئولیت بررسی و رسیدگی به درخواست دانشجو را به عهده خواهد داشت.  

ماده4 :شرایط معافیت از شرکت در ارزیابی جامع

4-1 دانشجو می تواند در صورت ارائه مستندات مربوط به پذیرش قطعی و چاپ حداقل یک مقاله  ISIو یا پذیرش قطعی و چاپ حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی معتبر با رعایت تبصره 3، درخواست معافیت از شرکت درارزیابی جامع نماید.چنین درخواستی در صورت تایید شورای گروه، ارزیابی و موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه منجر به معافیت دانشجو از شرکت در ارزیابی جامع می گردد.

تبصره 3 : این مقالات باید مطابق با الزامات آخرین ویرایش "آیین نامه تشویق فعالیت های پژوهشی دانشگاه" باشد. وابستگی(Affiliation) به دانشگاه علم و فرهنگ، باید تنها وابستگی نفر اول و دوم در مقاله بوده و نویسنده اول و دوم نیز بدون در نظر گرفتن اولویت، باید یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و دانشجوی متقاضی باشد. همچنین موضوع مقالات  باید مرتبط با رشته تحصیلی یا موضوع رساله و زمان ارسال آن مربوط به تحصیل دانشجو در مقطع دکتری باشد.

ماده 5: شرط قبولی در ارزیابی جامع

5-1 به استناد ماده 7  و تبصره 12 آیین نامه دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه 775 مورخ 8/8/89 ، میانگین نمرات دانشجو در ارزیابی جامع نباید کمتر از 16 از 20 باشد.

تبصره4 : در صورت برگزاری بخش شفاهی، میانگین موزون هر دو بخش ملاک می باشد.

5-2  در صورتی که دانشجو در نوبت اول ارزیابی جامع قبول نشود و یا به هر دلیل در موعد مقرر در امتحان جامع شرکت ننماید ، با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ویا موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، باید در اولین ارزیابی جامع بعدی گروه شرکت نماید.

تبصره 5 : جایگزینی نمره دانشجو درهریک از دروس بخش کتبی و بخش شفاهی نوبت اول برای ارزیابی نوبت دوم مجاز نمی باشد.

5-3  میانگین موزون بخش کتبی و شفاهی در یک نوبت برگزاری، به عنوان یک مرتبه ارزیابی جامع دانشجو تلقی می شود.

ماده 6: با توجه به ماده 12 آیین نامه های آموزشی دوره دکتری، چنانچه صلاحیت علمی دانشجو پس از دو بار ارزیابی جامع احراز نشود، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 7 : نحوه محاسبه و پرداخت حق التدریس بابت طرح سئوال و تصحیح برگه ارزیابی جامع و یا شرکت در کمیته ارزیابی کننده با اعمال ضریب مربوط، مشابه امتحان معرفی به استاد صورت می گیرد.

ماده 8: در سایر موارد اجرایی با حفظ اصول آیین نامه مربوط و این شیوه نامه، نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین کننده است.

ماده 9: مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد شیوه نامه اجرایی به عهده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

ماده 10: این شیوه نامه در 10 ماده و 5 تبصره  تهیه و تنظیم و در تاریخ 29/4/93 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسید، که از تاریخ 1/7/93 برای کلیه کد رشته های مقطع دکتری دانشگاه لازم الاجرا است.