Cardinal Theme

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه علم و فرهنگ

پیرو مصوبه مورخ 16/4/1394 جلسه شورای آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ مبنی بر اجرای دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی در قالب کارگاهی، شیوه­نامه زیر جهت یکسان سازی رویه اجرایی برگزاری این کارگاهها ابلاغ می­گردد.

ماده 1 : موضوعات برگزاری کارگاهها 

این کارگاهها در تمامی دروس مصوب توانمندسازی و مهارت­افزایی به جز زبانهای خارجی برگزار خواهد شد. شیوه اجرای دروس زبانهای خارجی کماکان به صورت کلاسی خواهد بود.

ماده 2 : طول دوره زمانی کارگاهها

کارگاههای الزامی موضوع این شیوه نامه در هر یک از دروس مصوب و به تفکیک مقاطع تحصیلی به مدت حداقل مذکور در ماده 3 و کارگاههای اختیاری بدون الزام به حداقل ساعت برگزاری، متمایز شده­اند. کارگاههای مذکور در مجموع به مدت حداقل 96 ساعت در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار خواهند شد. هر کارگاه می­تواند از چند بخش مجزا و در زمانهای متفاوت در طول هر نیمسال تحصیلی به تشخیص و پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب مرکز توانمند­سازی و مهارت­افزایی دانشگاه تشکیل شود.

ماده 3 : مفاد، سرفصل و مدت زمان برگزاری کارگاهها

الف- در مقاطع تحصیلات تکمیلی

 • ابزار تحقیق شامل 8 بخش، آشنایی با موتورهای جستجوی علمی، چگونگی عضویت و فعالیت اشخاص در پایگاههای اطلاع­رسانی علمی، نرم افزارEnd Note ، نرم­افزار  Word systematic، نرم افزار پژوهشیار، آشنایی با کنفرانسهای علمی ملی و بین­المللی، آشنایی با مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و سرقت علمی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 •  نحوه پروپوزال نویسی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 •  مقدمات مقاله نویسی علمی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 • روشهای آماری پیشرفته به مدت حداکثر 16 ساعت
 • کارآفرینی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • روش تحقیق کیفی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ب- در مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 • کارآفرینی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • مدیریت خانواده به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • نرم افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی به تشخیص گروه مربوطه، به مدت حداقل 48 و حداکثر 64 ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ماده 4 : چگونگی برنامه­ریزی کارگاهها

 1. پیشنهاد برگزاری و تعیین محتوای کارگاههای دروس تخصصی در تمامی مقاطع توسط گروههای آموزشی مربوطه صورت خواهد گرفت.
 2. برنامه­ریزی کارگاههای دروس مشترک بین گروههای آموزشی، با موافقت گروههای آموزشی، می­تواند توسط مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه انجام شود.

ماده 5 : مدیریت اجرایی برگزاری کارگاهها

برنامه­ریزی، مدیریت اجرایی، هماهنگی با بخشهای ذی­ربط در دانشگاه و مسئولیت برگزاری کارگاههای برنامه­ریزی شده بر عهده مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه است.

ماده 6 : نحوه ارزیابی شرکت کنندگان

 • شرکت در تمامی کارگاههایی که حداقل زمان معینی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شده است و رعایت حداقل مجموع ساعات شرکت در کارگاهها (مذکور در ماده 2) تا پایان سنوات مجاز تحصیلی از سوی تمامی دانشجویان دانشگاه الزامی است.
 •  نیمسال انتخاب دروس کارگاهی در اختیار دانشجویان است.
 •  دانشجویان شرکت­کننده در هر کارگاه در انتهای زمان برگزاری آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 • هر یک از دانشجویان در صورت موفقیت در ارزیابی، گواهی شرکت در کارگاه مربوط را دریافت خواهند نمود.
 • ارزشیابی نهایی از شرکت کنندگان به صورت رد یا قبول خواهد نمود.

ماده 7 : این شیوه­نامه در 7 ماده در جلسه 460 شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1/6/94 به تصویب رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به مدت یک سال به صورت آزمایشی برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل اجرا خواهد شد. تمدید دوباره آن توسط مرجع تصویب کننده بلامانع است.