Cardinal Theme

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه علم و فرهنگ

پیرو مصوبه مورخ 16/4/1394 جلسه شورای آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ مبنی بر اجرای دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی در قالب کارگاهی، شیوه­نامه زیر جهت یکسان سازی رویه اجرایی برگزاری این کارگاهها ابلاغ می­گردد.

ماده 1 : موضوعات برگزاری کارگاهها 

این کارگاهها در تمامی دروس مصوب توانمندسازی و مهارت­افزایی به جز زبانهای خارجی برگزار خواهد شد. شیوه اجرای دروس زبانهای خارجی کماکان به صورت کلاسی خواهد بود.

ماده 2 : طول دوره زمانی کارگاهها

کارگاههای الزامی موضوع این شیوه نامه در هر یک از دروس مصوب و به تفکیک مقاطع تحصیلی به مدت حداقل مذکور در ماده 3 و کارگاههای اختیاری بدون الزام به حداقل ساعت برگزاری، متمایز شده­اند. کارگاههای مذکور در مجموع به مدت حداقل 96 ساعت در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار خواهند شد. هر کارگاه می­تواند از چند بخش مجزا و در زمانهای متفاوت در طول هر نیمسال تحصیلی به تشخیص و پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب مرکز توانمند­سازی و مهارت­افزایی دانشگاه تشکیل شود.

ماده 3 : مفاد، سرفصل و مدت زمان برگزاری کارگاهها

الف- در مقاطع تحصیلات تکمیلی

 • ابزار تحقیق شامل 8 بخش، آشنایی با موتورهای جستجوی علمی، چگونگی عضویت و فعالیت اشخاص در پایگاههای اطلاع­رسانی علمی، نرم افزارEnd Note ، نرم­افزار  Word systematic، نرم افزار پژوهشیار، آشنایی با کنفرانسهای علمی ملی و بین­المللی، آشنایی با مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و سرقت علمی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 •  نحوه پروپوزال نویسی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 •  مقدمات مقاله نویسی علمی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 • روشهای آماری پیشرفته به مدت حداکثر 16 ساعت
 • کارآفرینی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • روش تحقیق کیفی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ب- در مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 • کارآفرینی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • مدیریت خانواده به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • نرم افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی به تشخیص گروه مربوطه، به مدت حداقل 48 و حداکثر 64 ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ماده 4 : چگونگی برنامه­ریزی کارگاهها

 1. پیشنهاد برگزاری و تعیین محتوای کارگاههای دروس تخصصی در تمامی مقاطع توسط گروههای آموزشی مربوطه صورت خواهد گرفت.
 2. برنامه­ریزی کارگاههای دروس مشترک بین گروههای آموزشی، با موافقت گروههای آموزشی، می­تواند توسط مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه انجام شود.

ماده 5 : مدیریت اجرایی برگزاری کارگاهها

برنامه­ریزی، مدیریت اجرایی، هماهنگی با بخشهای ذی­ربط در دانشگاه و مسئولیت برگزاری کارگاههای برنامه­ریزی شده بر عهده مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه است.

ماده 6 : نحوه ارزیابی شرکت کنندگان

 • شرکت در تمامی کارگاههایی که حداقل زمان معینی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شده است و رعایت حداقل مجموع ساعات شرکت در کارگاهها (مذکور در ماده 2) تا پایان سنوات مجاز تحصیلی از سوی تمامی دانشجویان دانشگاه الزامی است.
 •  نیمسال انتخاب دروس کارگاهی در اختیار دانشجویان است.
 •  دانشجویان شرکت­کننده در هر کارگاه در انتهای زمان برگزاری آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 • هر یک از دانشجویان در صورت موفقیت در ارزیابی، گواهی شرکت در کارگاه مربوط را دریافت خواهند نمود.
 • ارزشیابی نهایی از شرکت کنندگان به صورت رد یا قبول خواهد نمود.

ماده 7 : این شیوه­نامه در 7 ماده در جلسه 460 شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1/6/94 به تصویب رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به مدت یک سال به صورت آزمایشی برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل اجرا خواهد شد. تمدید دوباره آن توسط مرجع تصویب کننده بلامانع است.

 بسمه تعالی

آیین نامه اجرای کارگاهی دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه علم و فرهنگ

پیرو مصوبه مورخ 16/4/1394 جلسه شورای آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ مبنی بر اجرای دروس توانمندسازی و مهارت­افزایی در قالب کارگاهی، شیوه­نامه زیر جهت یکسان سازی رویه اجرایی برگزاری این کارگاهها ابلاغ می­گردد.

ماده 1 : موضوعات برگزاری کارگاهها 

این کارگاهها در تمامی دروس مصوب توانمندسازی و مهارت­افزایی به جز زبانهای خارجی برگزار خواهد شد. شیوه اجرای دروس زبانهای خارجی کماکان به صورت کلاسی خواهد بود.

ماده 2 : طول دوره زمانی کارگاهها

کارگاههای الزامی موضوع این شیوه نامه در هر یک از دروس مصوب و به تفکیک مقاطع تحصیلی به مدت حداقل مذکور در ماده 3 و کارگاههای اختیاری بدون الزام به حداقل ساعت برگزاری، متمایز شده­اند. کارگاههای مذکور در مجموع به مدت حداقل 96 ساعت در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار خواهند شد. هر کارگاه می­تواند از چند بخش مجزا و در زمانهای متفاوت در طول هر نیمسال تحصیلی به تشخیص و پیشنهاد گروه آموزشی و تصویب مرکز توانمند­سازی و مهارت­افزایی دانشگاه تشکیل شود.

ماده 3 : مفاد، سرفصل و مدت زمان برگزاری کارگاهها

الف- در مقاطع تحصیلات تکمیلی

 • ابزار تحقیق شامل 8 بخش، آشنایی با موتورهای جستجوی علمی، چگونگی عضویت و فعالیت اشخاص در پایگاههای اطلاع­رسانی علمی، نرم افزارEnd Note ، نرم­افزار  Word systematic، نرم افزار پژوهشیار، آشنایی با کنفرانسهای علمی ملی و بین­المللی، آشنایی با مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و سرقت علمی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 •  نحوه پروپوزال نویسی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 •  مقدمات مقاله نویسی علمی به مدت حداقل 8 و حداکثر 16ساعت
 • روشهای آماری پیشرفته به مدت حداکثر 16 ساعت
 • کارآفرینی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • روش تحقیق کیفی به مدت حداکثر 16 ساعت
 • نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ب- در مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

 • کارآفرینی به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • مدیریت خانواده به مدت حداقل 16 و حداکثر 32 ساعت
 • نرم افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی به تشخیص گروه مربوطه، به مدت حداقل 48 و حداکثر 64 ساعت
 • مباحث تخصصی خارج از سرفصل مصوب رشته­های تحصیلی به مدت حداکثر 48 ساعت

ماده 4 : چگونگی برنامه­ریزی کارگاهها

 1. پیشنهاد برگزاری و تعیین محتوای کارگاههای دروس تخصصی در تمامی مقاطع توسط گروههای آموزشی مربوطه صورت خواهد گرفت.
 2. برنامه­ریزی کارگاههای دروس مشترک بین گروههای آموزشی، با موافقت گروههای آموزشی، می­تواند توسط مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه انجام شود.

ماده 5 : مدیریت اجرایی برگزاری کارگاهها

برنامه­ریزی، مدیریت اجرایی، هماهنگی با بخشهای ذی­ربط در دانشگاه و مسئولیت برگزاری کارگاههای برنامه­ریزی شده بر عهده مرکز توانمندسازی و مهارت­افزایی دانشگاه است.

ماده 6 : نحوه ارزیابی شرکت کنندگان

 • شرکت در تمامی کارگاههایی که حداقل زمان معینی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شده است و رعایت حداقل مجموع ساعات شرکت در کارگاهها (مذکور در ماده 2) تا پایان سنوات مجاز تحصیلی از سوی تمامی دانشجویان دانشگاه الزامی است.
 •  نیمسال انتخاب دروس کارگاهی در اختیار دانشجویان است.
 •  دانشجویان شرکت­کننده در هر کارگاه در انتهای زمان برگزاری آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 • هر یک از دانشجویان در صورت موفقیت در ارزیابی، گواهی شرکت در کارگاه مربوط را دریافت خواهند نمود.
 • ارزشیابی نهایی از شرکت کنندگان به صورت رد یا قبول خواهد نمود.

ماده 7 : این شیوه­نامه در 7 ماده در جلسه 460 شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1/6/94 به تصویب رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به مدت یک سال به صورت آزمایشی برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل اجرا خواهد شد. تمدید دوباره آن توسط مرجع تصویب کننده بلامانع است.