Cardinal Theme

امور شاهد و ایثارگر اردوی زیارتی – تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در تاریخ دهم اسفند لغایت چهارده اسفند برگزار می کند.

امور شاهد و ایثارگر اردوی زیارتی – تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در تاریخ دهم اسفند لغایت چهارده اسفند برگزار می کند.

امور شاهد و ایثارگر اردوی زیارتی تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در تاریخ دهم اسفند لغایت چهارده اسفند برگزار می کند.

از علاقه مندان شرکت در اردو مذکور در خواست می شود جهت ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه بیست بهمن به دفتر شاهد و ایثارگر واقع در طبقه پنجم مراجعه نمایند.